vỏ thùng loa /vỏ thùng array 30 đơn/vỏ line array 40 đơn/vỏ line array 30 đôi/vỏ thùng full đơn 30/vỏ thùng 30 đôi /vỏ thùng 40 đơn/vỏ thùng 40 đôi

vỏ thùng loa /vỏ thùng array 30 đơn/vỏ line array 40 đơn/vỏ line array 30 đôi/vỏ thùng full đơn 30/vỏ thùng 30 đôi /vỏ thùng 40 đơn/vỏ thùng 40 đôi