THÀNH PHẨM LOA /ARRAY. FULL ĐƠN, FULL ĐÔI/LOA THÀNH PHẨM/RẮP THÀNH PHẨM

THÀNH PHẨM LOA /ARRAY. FULL ĐƠN, FULL ĐÔI/LOA THÀNH PHẨM/RẮP THÀNH PHẨM